Poznawcze i cechowe ujęcie osobowości


Osobowość to zespół stałych właściwości i procesów psychicznych odróżniających daną osobę od innych. Porządkuje nasze życie psychiczne i zapewnia spójność zachowania.
Na osobowość składa się system struktur poznawczych, który odzwierciedla wiedzę człowieka na temat siebie i świata. Od tej wiedzy zależy zachowanie człowieka, bo postępujemy zgodnie z tym, co wiemy.

Poznawcze ujęcie osobowości
Teorie poznawcze zrodziły się w psychologii w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, jako reakcja na pewne niedostatki behawioryzmu.
Najważniejsi twórcy
-          J. Bruner
-          U. Neiser
-          G.A. Kelly.
 W koncepcji tej człowiek opisywany jest jako samodzielny podmiot, który w dużej mierze decyduje o swoim losie, podejmując świadome i celowe działania.
Osobowość ściśle wiąże się w tej koncepcji z tak zwanym układem poznawczym (potocznie-umysłem). Jego charakterystyka jest zarazem opisem zasad reguł postępowania danej osoby. Wśród najważniejszych aspektów układu poznawczego wymienia się m.in. inteligencję, system pamięci trwałej i bezpośredniej, kompetencje językowe.

Można powiedzieć, że człowiek jest układem aktywnym poszukującym informacji  i gromadzącym doświadczenia. Jest badaczem który stawia hipotezy, gromadzi informacje potwierdza lub odrzuca swoje założenia. Najogólniej można stwierdzić, iż zachowanie człowieka zależy od tego w jaki sposób spostrzega on otaczającą rzeczywistość oraz siebie samego, jako element tej rzeczywistości.
Centralne miejsce w poznawczej koncepcji osobowości zajmuje analiza struktur poznawczych, czyli systemu informacji utrwalonych w naszej pamięci. Pojedyncza struktura poznawcza jest zbiorem informacji na dany temat np. info jakie jednostka posiada na swój temat (struktura ja). Struktury poznawcze są źródłem wiedzy o otoczeniu, o sobie samym oraz o sposobach działań umożliwiających osiąganie poszczególnych celów.
Struktury poznawcze charakteryzują się pewną złożonością, którą można określić jako kontinuum od prostych struktur do skomplikowanych. Prosta struktura to taka która zawiera niewielką ilość kategorii np. ocena działań innych osób jako dobre i złe. Struktura skomplikowana składa się z wielu kategorii, umożliwiając tym samym wszechstronną analizę sytuacji.
Sposób w jaki struktury poznawcze wpływają na nasze postępowanie, można zilustrować przykładem zachowania agresywnego, które zgodnie z koncepcją poznawczą wynika z przekonania, iż otaczające nas osoby mają do nas złe nastawienie lub chcą wyrządzić nam krzywdę. Dopiero zmiana tych przekonań może doprowadzić do modyfikacji zachowania.
Jeden z twórców koncepcji poznawczej Kelley posługuje się terminem „konstruktu osobistego”. Jego zakres znaczeniowy zbliżony jest do pojęcia struktury poznawczej. Zdaniem Kelly’ego nie istnieje prawda obiektywna lecz tylko różne interpretacje tzw. konstrukty danego wydarzenia. Każdy konstrukt ma zawsze dwa bieguny (np. dobry-zły). Kelly wyróżnia między innymi konstrukty centralne, które mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania człowieka, oraz peryferyjne o mniejszym znaczeniu dla procesu interpretowania poszczególnych zjawisk, sytuacji.
Warto przytoczyć w tym miejscu teorię atrybucji Kelleya powstałą również w ramach nurtu psychologii poznawczej. Obrazuje ona dążenie człowieka do zrozumienia otaczającego go świata. Zjawisko atrybucji polega na poszukiwaniu przyczyn oraz sprawców poszczególnych zdarzeń. Opiera się na tendencji do wykraczania poza dostępne informacje, do rekonstruowania zaistniałych sytuacji, poprzez uzupełnienie brakujących elementów. Nie posiadając pełnej wiedzy o danym zdarzeniu, wprowadzamy do modelu sytuacji informacje, które wydają nam się najbardziej prawdopodobne. Procesy przypisywania przyczyn pozwalają przewidywać bieg wydarzeń oraz planować własne działania.

Osobowość jako zbiór cech
Ujęcie osobowości w obrębie teorii cech polega na wyróżnieniu najważniejszych cech, aspektów, które w różny sposób przypisywać można różnym ludziom. Zgodnie z tą teorią można opisać czyjąś osobowość określając jej pozycje na szeregu skal.
G.Allport wprowadza rozróżnienie pomiędzy cechami wspólnymi a dyspozycjami indywidualnymi. Cechy wspólne pozwalają na porównania dokonywane pomiędzy poszczególnymi ludźmi. Allport uważa iż cechami pozwalającymi na odróżnienie danej osoby od reszty populacji są dyspozycje indywidualne.
Najbardziej znana jest koncepcja Cattella opracowana w latach pięćdziesiątych XXw. Cattell opracował test psychometryczny badający 16 czynników, które nazwał źródłowymi cechami, odpowiedzialnymi za organizację ludzkiego zachowania.
Inny badacz Eysenck doszedł do wniosku ze poszczególne cechy można mierzyć w sposób rzetelny, jak również możliwe jest przewidywanie na ich podstawie występowania określonych zachowań.
Pod koniec XX opracowano koncepcję pięciu czynników stanowiących podstawowe elementy składowe osobowości. Są to neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość oraz sumienność. Autorami tej koncepcji są P. Costa i R.McCrae.

Podejście poznawcze a podejście teorii cech
Psychologia cech próbuje odpowiedzieć na pytanie jakie właściwości człowieka decydują o stałości i między sytuacyjnej spójności (zgodności) jego zachowań. Ponadto chodzi tu o takie właściwości pod względem których ludzie trwale się od siebie różnią.
Są nimi podstawowe czynniki osobowości, a więc cechy częściowo zdeterminowane biologicznie, kształtujące się stosunkowo wcześnie w toku rozwoju, wyznaczające w szerokim zakresie sytuacji nasze tendencje do reagowania, wreszcie mające w dużym stopniu charakter uniwersalny (niezależny od kultury)
Poznawcze psychologia osobowości szuka odpowiedzi na nieco inne pytanie: W jaki sposób osoba funkcjonuje? Jakie procesy poznawcze i afektywne decydują o podejmowaniu przez człowieka określonych działań i o sterowaniu ich przebiegiem, jak również o występowaniu systematycznych różnic między ludźmi w odbiorze rzeczywistości w ustosunkowaniu się do niej?
Obok zainteresowania procesami, wspomniane podejście zajmuje się również wyjaśnianiem stałości zachowania i trwałych różnic między ludźmi. Poszukuje go jednak nie w stałych i ogólnych cechach, ale nasyconych konkretną treścią, kształtujących się w toku naszego kulturowego doświadczenia reprezentacjach poznawczych ( na przykład w obrazie samego siebie, w systemach przekonań), w standardach postępowania (przyswojonych normach moralnych, celach osobistych) i w programach aktywności (na przykład w strategiach radzenia sobie z problemami życiowymi).
Porównywane podejścia różnią się perspektywą poznawczą, z jakiej patrzą na ludzkie działania. W wypadku teorii cech jest nią perspektywa „chłodnego” badacza, zewnętrznego obserwatora zachowania, natomiast w wypadku podejścia poznawczego - rekonstruowana przez obserwatora perspektywa samego wykonawcy działania (obserwator wyjaśnia zachowanie wykonawcy tym w jaki sposób konstruuje on zdarzenia i nadaje określony, subiektywny sens swoim działaniom).
Chociaż nie jest to dla nich zagadnienie pierwszoplanowe, psychologowie o orientacji poznawczej interesują się też względnie trwałymi różnicami między ludźmi w strategiach przetwarzania informacji, od których zależy sposób konstruowania świata i siebie oraz w strategiach kontroli własnej aktywności.
Konkludując podejście poznawcze i podejście psychologii cech są to różne, ale wzajemnie się dopełniające, równoprawne punkty widzenia na osobowość człowieka.

Kelly (ujęcie poznawcze) i teorie cechowe ( porównanie)
Po pierwsze u podstaw teorii konstruktów osobistych i ujęcia cechowego leżą różne podejścia do zagadnień zdobywania wiedzy i prowadzenia badań. Pierwsze zostało oparte na podejściu klinicznym, drugie na korelacyjnym. Nie oznacza to jednak, że w ramach tych dwóch ujęć teoretycznych nie są stosowane narzędzia alternatywne, lecz raczej że u podstaw leżą odmienne założenia. Związane z nimi narzędzia pomiaru są wobec tego tak różne jak kwestionariusz neo-pi w przypadku teorii cechowych i rep test w przypadku konstruktów osobistych. Z różnicy postaw wynika również to, że w torii Kellyego pierwszorzędne znaczenie przypisuje się procesom poznawczym, praktycznie pomijanym w teoriach cechowych.
Być może jeszcze większe znaczenie ma zasadniczo różne ujmowanie funkcjonowania ludzkiego organizmu. O ile teoretycy cech szczególną wagę przypisują temu, co określone, stabilne i sytuacyjnie niezmienne, to Kelly podkreślał znaczenie faktu, że osoba jest aktywnym interpretującym i różnicującym podmiotem, który w każdej chwili może się  zmieniać.
Podczas gdy teoretycy cech ujmują osobowość jako nieomal całkiem stabilną od około 25 roku życia, po części ze względu na przypisywanie podstawowego znaczenia czynnikom genetycznym, to Kelly z dużo większym optymizmem odnosił się do możliwych zmian. Poza tym podczas gdy teoretycy cech ujmują człowieka w kategoriach raczej statycznych, Kelly traktował swoje teorię jako dynamiczną teorię osobowości.
Teoria konstruktów osobistych różni się także od teorii cech obszarami, które wyjaśniają najlepiej. W przypadku ujęcia cechowego obszarem najlepiej wyjaśniającym jest struktura osobowości, natomiast psychoterapia i procesy zmiany osobowości znajdują się nieomal zupełnie poza zakresem jej stosowalności. W przypadku teorii konstruktów to procesy zmiany osobowości stanowią obszar najlepiej wyjaśniany. Po drugie podczas gdy teoretycy cech interesują się różnicami indywidualnymi dążą więc do opisania wszystkich ludzi na pewnych wspólnych wymiarach (np. wymiarach modelu wielkiej piątki) to Kelly chociaż by zainteresowany stosującymi się do wszystkich ludzi zasadami ogólnymi oraz różnicami indywidualnymi równocześnie przykładał wagę do idiograficznego wymiaru systemów konstruktów konkretnych odsób. Model W. Piątki najprawdopodobniej traktowałby jako rodzaj zestawu psychologicznych konstruktów, nieuwikłanych w wyjaśnianie zasadniczej struktury osobowości.
L.A Pervin- „Osobowość teoria i badania.